รายละเอียดผู้สมัคร(Personal Data)ตำแหน่งที่สมัคร
Position Applied for
เงินเดือนที่ต้องการ 
Expected Salary 
บาท
ชื่อเต็ม(ไทย)
full name(thai)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ)
full name(english) 
อายุ
Age
น้ำหนัก
Weight
ส่วนสูง
Height
หมายเลขโทรศัพท์
Telephone Number
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
RegisteredAddress
ที่อยู่ปัจจุบัน
Present Address  
วันเกิด
Date of Birth
  ศาสานา
Religion
อัพโหลดใบสมัครงาน
Upload File